Затверджено
рішенням        ____________

 сесії сільської ради
від «___» ________ 20__ р

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

 

РОЗМІЩЕННЯ   МАЛИХ  АРХІТЕКТУРНИХ  ФОРМ

ДЛЯ  ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НА ТЕРИТОРІЇ  НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ САМГОРОДОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні положення

        1.1. Порядок розміщення на території населених пунктів Самгородоцької сільської радималих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, (далі - Порядок) розроблений з урахуванням Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. № 982.

        1.2. Схеми розміщення малих архітектурних форм на території населених пунктів Самгородоцької сільської радизатверджується рішенням сільської ради за поданням виконавчого комітету.

        1.3. Поряд із стаціонарною малою архітектурною формою вітрини, холодильне та інше обладнання (за винятком столів та стільців) можуть розміщуватись без прийняття окремого рішення виключно у тих випадках, коли про це зазначено у відповідному рішенні щодо розміщення такої архітектурної форми.

- Загальна площа зазначеного обладнання не може перевищувати 25 відсотків площі малої архітектурної форми.

        1.4. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
паспорт прив’язки малої архітектурної форми – документ, форма якого затверджується рішенням сільської ради, що включає в себе:

- схему прив'язки малої архітектурної форми;

- креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами;
- текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми;

- план земельної ділянки М 1:100;

        Паспорт розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних форм документ, форма якого затверджується рішенням міської ради, що включає в себе:

- схему прив'язки малої архітектурної форми;

- креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами;
- текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми з прив'язкою до місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо;

- план земельної ділянки М 1:100

        Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності (далі – мала архітектурна форма) - невелика одноповерхова споруда, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;
пересувна мала архітектурна форма - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності, які не мають приміщення для тимчасового перебування людей;

        Стаціонарна мала архітектурна форма - невелика споруда для здійснення підприємницької діяльності торговельно-побутового призначення площею до 30 кв. м та висотою до 4 м, яка виконується з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування заглиблених у ґрунт фундаментів;

        Схема прив’язки малої архітектурної форми - графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі масштабом 1:500 з прив'язкою малої архітектурної форми до місцевості;

        Місце розміщення малої архітектурної форми (далі – місце розміщення) - земельна ділянка несільськогосподарського призначення або територія (вільна від забудови), на яких, відповідно до цього Порядку, розміщено малу архітектурну форму.

        1.5. Цей Порядок визначає процедуру:

        1.5.1 - розміщення малих архітектурних форм;

        1.5.2 – заключення договору особистого строкового сервітуту та поновлення його на новий строк;

        1.5.3 - знесення малих архітектурних форм.

        1.6.Строк розміщення малої архітектурної форми не може перевищувати строк дії договору оренди земельної ділянки або договору особистого строкового сервітуту. Для стаціонарної малої архітектурної форми зазначений строк становить більш як три роки.

1.7. Строк дії договору особистого строкового сервітуту для стаціонарної малої архітектурної форми відповідно да п.13. ПостановиN 982 КМ Українине може бути більшим ніж 3 роки.

        1.8. Місця розміщення малих архітектурних форм на території базарів визначаються на основі затверджених План-схем перспективного розміщення торгівельних об’єктів на території постійно діючих ярмарок.

        1.9. Власники малих архітектурних форм, що раніше розміщені на території села за договорами оренди та строк дії яких закінчився,  для  підготовки рішення  про розміщення малої архітектурної форми та укладення договору особистого строкового сервітуту мають додати  до  заяви:

- копію договору оренди;

- довідку державної податкової інспекції про відсутність заборгованості за період  дії  відповідного договору;

- схему прив’язки малої архітектурної форми.

        1.10. Самовільне розміщення малих архітектурних форм забороняється.

        Самовільно розміщені малі архітектурні форми підлягають знесенню у порядку, передбаченому розділом 6 цього Порядку.

        1.11. Розміри малих архітектурних форм, встановлених за договорами оренди  до набрання чинності цим Порядком, у тих випадках, коли вони є більшими, ніж зазначено у п. 1.6. цього Порядку, залишаються незмінними.

        1.12. Сільська рада  не приймає окреме  рішення щодо розміщення   у  спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових   заходів  строком  до  одного тижня  пересувних  малих  архітектурних  форм  соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення  в установленому сільською радою порядку.

 

2. Розміщення малих архітектурних форм на земельних ділянках, які знаходяться у власності, постійному користуванні або в оренді суб’єктів господарювання

        2.1. Суб’єкт господарювання (далі - заявник), для розміщення малої архітектурної форми на земельній ділянці, яка знаходиться у  власності, постійному користуванні або в оренді, подає до виконавчого комітету сільської ради заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку.

До заяви додаються:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- копія державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди.

        2.2. Виконавчий комітет сільської ради готує акт попереднього погодження місця розташування малої архітектурної форми (далі - акт попереднього погодження),  який  має  бути  підписаний членами  комісії  з  попереднього  погодження  місця  розташування  малих  архітектурних форм, склад  якої  затверджується  розпорядженням  сільського  голови.
У разі  незгоди  члена  комісії  із  погодженням  місця  розташування  малої  архітектурної форми  він  підписує  акт  з поміткою „із зауваженнями” та  додає  до акта попереднього погодження свій висновок із викладенням цих зауважень, які мають базуватись на невідповідності положенням чинних нормативно-правових актів, затвердженої містобудівної документації.

Акт попереднього погодження вважається погодженим у разі підписання його усіма членами комісії без зауважень.

        2.3. У випадку, коли акт попереднього погодження підписаний усіма членами комісії, виконавчий комітет сільської ради повідомляє заявника про необхідність замовити та надати паспорт прив’язки малої архітектурної форми, необхідний для прийняттярішення про розміщення малої архітектурної форми.

        2.4. Після подання суб’єктом господарювання паспорта прив’язки малої архітектурної форми, виконавчий комітет сільської ради на підставі поданих документів преймає рішення  про  розміщення  малої архітектурної  форми.

        2.6. У тижневий  строк  після  прийняття  виконавчим  комітетом   рішення про розміщення малої архітектурної форми, паспорт прив’язки малої архітектурної форми, разом  з рішенням  передається суб’єкту господарювання.

        2.7. Рішення  виконавчого комітету про розміщення  малої  архітектурної  форми  надає заявнику  право розмістити малу архітектурну форму  відповідно до її паспорта прив’язки.
        2.8. Після розміщення малої архітектурної форми заявник подає до виконавчого комітет сільської ради заяву-декларацію за формою згідно з додатком 2 до цього  Порядку  із зазначенням інформації про виконання  вимог розміщення  малої архітектурної форми для подальшого оформлення акта готовності малої архітектурної форми (далі– акт готовності) за формою, згідно з додатком 3 до цього Порядку.
Акт готовності  у  чотирьох  примірниках  виготовляється  та  погоджується з виконавчим комітетом сільської ради.

        2.9. На підставі заяви-декларації та акта готовності Виконавчий комітет сільської ради  реєструє стаціонарну малу архітектурну форму.

 

3. Розміщення малих архітектурних форм за договором особистого строкового сервітуту

        3.1. Для розміщення малої архітектурної форми  з використанням   земель комунальної власності  заявник подає заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку.

До заяви додається :

- виписка  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
- заява із доданою випискою передається  для  подальшого  опрацювання  до дозвільного центру.
        3.2. Виконавчий комітет сільської ради готує  акт  попереднього  погодження,  який  має  бути  підписаний членами  комісії  з  попереднього погодження  місця  розташування  малих  архітектурних форм.

        3.3. Після  подання  суб’єктом  господарювання  паспорта  прив’язки  малої  архітектурної форми, виконавчий комітет сільської ради (протягом не більше двох робочих днів) на  підставі  поданих  документів готує проект  рішення про  розміщення  малої  архітектурної  форми  та  укладення  договору  особистого строкового сервітуту,  який виноситься на розгляд найближчої чергової сесії сільської  ради.

      3.4. У  десятиденний  термін  після   прийняття   сесією сільської   ради  рішення   про розміщення малої архітектурної форми та укладення договору особистого строкового сервітуту  між  сільською  радою   та  заявником   укладається  договір  особистого  строкового  сервітуту  за  формою  згідно  додатку  4  до  цього  Порядку.

        3.6. Укладений договір особистого  строкового сервітуту надає заявнику право розмістити малу архітектурну форму відповідно до її паспорта прив’язки.

        3.7. Після розміщення малої архітектурної форми заявник подає до виконавчого комітету сільської ради заяву-декларацію  за  формою згідно з додатком 2 до цього Порядку із зазначенням інформації про виконання  вимог розміщення  малої архітектурної форми для подальшого оформлення  акта  готовності  малої архітектурної  форми (далі – акт готовності)  за формою, згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Акт готовності у трьох примірниках виготовляється та погоджується Виконавчим комітетом сільської ради.

        3.8. На підставі заяви-декларації та акта готовності виконавчий комітет сільської ради реєструє стаціонарну малу архітектурну форму.

        3.9. Плата  за  договорами  особистого строкового сервітуту  встановлюється  на  рівні орендної  плати  за  аналогічну  земельну  ділянку.

 

4. Вимоги до розміщення МАФ

        4.1. Розміщення МАФ здійснюється замовником відповідно до паспорту прив’язки  на  підставі  дозволів виконавчого комітету сільської ради.

        4.2.Строк розміщення МАФ не може перевищувати строк дії договору оренди земельної ділянки  або  договору  особистого  строкового сервітуту.

        4.3. Благоустрій виконується як обов’язковий супутній захід при розміщенні МАФ або як роботи за окремим проектом,  які  виконуються за рахунок коштів замовника, інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України.

        4.4. Роботи з благоустрію виконуються відповідно до паспорту прив’язки, погодженому  відділом архітектури та містобудування.

        4.5. Біля кожної МАФ повинно бути зовнішнє штучне освітлення та урна для збирання ТБО.

        4.6. Власники, орендарі, юридичні особи, що розміщують МАФ,  зобов`язані утримувати  їх  в належному  санітарно-технічному та  естетичному стані.

        4.7. Під час експлуатації  малої архітектурної форми  необхідно дотримуватись вимог щодо  забезпечення  технологічної  безпеки  та  упорядкування  прилеглої  території.

        4.8. У випадку, якщо МАФ була встановлена  до набуття  чинності  порядку,  що діє  на момент  установки,  але її зовнішній  вигляд  не відповідає сучасним  вимогам, власникові МАФ необхідно здійснити модернізацію (переобладнання) зовнішнього вигляду об’єкту згідно з паспортом затвердженим  відділом архітектури та містобудування.


 5. Продовження договору особистого строкового сервітуту та поновлення його на новий строк

        5.1. Заявник,  зацікавлений  у  продовженні  договору  особистого  строкового сервітуту, строк дії якого наближається до закінчення, має подати заяву (додаток 1 до Порядку), до якої додаються:

- копія договору, особистого строкового сервітуту, строк дії якого наближається до закінчення;
- довідку державної податкової інспекції  про відсутність заборгованості за період  дії  відповідного  договору;

- паспорт  прив’язки малої архітектурної форми.

        Суб’єкт господарювання (далі - Замовник),  зацікавлений  у  продовженні  права  на розміщення  малої архітектурної форми, має поновити  договір  оренди  землі  на  новий строк.
        5.2. Виконавчий комітет сільської ради на підставі поданих документів готує проект рішення  сільської ради  про продовження договору особистого строкового сервітуту, який вноситься на розгляд  найближчого  чергового  засідання  сільської ради, при цьому на день прийняття сільською радою рішення про продовження договору особистого строкового сервітуту строк дії цього договору не повинен закінчитись.
Рішенням  сільської ради  про продовження договору особистого строкового сервітуту можуть бути змінені умови договору, а також установлений інший строк дії договору.
        5.3. На підставі рішення  сільської ради  про продовження договору особистого строкового сервітуту між сільською радою та  заявником  укладається  додаткова  угода  до договору  особистого строкового  сервітуту.

        5.4. Поновлення  дії  договору  особистого  строкового  сервітуту  на  новий  строк відбувається  відповідно  до розділу  3  цього  Порядку.

        5.5. Не підлягають поновленню на новий строк договори особистого строкового сервітуту, по яким  на  час  звернення с уб’єкта  господарювання  існує   заборгованість.

 

6. Знесення малих архітектурних форм

        6.1 Малі архітектурні форми, встановлені самовільно, або власники яких не виконують умов договору особистого строкового сервітуту, або які використовуються з порушенням вимог цього Порядку, а також такі, в яких виявлені грубі порушення Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. №833, підлягають знесенню силами власника у  двотижневий термін  після  отримання відповідного  рішення  виконавчого комітету  міської ради  про знесення малої архітектурної форми.

        6.2. Факт  порушення  фіксується  актом  обстеження, який  має бути підписаний представниками  виконавчого комітету сільської ради  та  власником  малої архітектурної форми.

        6.3. Рішення  виконавчого комітету  сільської ради  про знесення малої архітектурної форми  надсилається суб’єкту господарювання.

        6.4. У разі, коли власник малої архітектурної форми не виявлений або відмовляється від знесення власними силами у встановлений у попередженні термін, знесення такої малої архітектурної форми здійснює виконавчий комітет сільської ради.

        6.5. Після знесення мала архітектурна форма приймається на зберігання виконавчим комітетом сільської ради про, що складається відповідний акт, який підписується представниками виконавчим комітетом сільської ради, зазначених у п. 6.4. цього Порядку.
        6.6. Дотримання громадського порядку під час знесення малої архітектурної форми забезпечує управління внутрішніх справ за зверненням виконавчих органів сільської ради.
        6.7. Знесені малі архітектурні форми, якщо їх власники не виявлені протягом тридцяти днів з часу знесення, беруться на облік виконавчим комітетом сільської ради в і подальшому всі питання вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.   

 

7. Окремі положення

        7.1. У разі коли мала архітектурна форма перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, мала архітектурна форма переноситься на певний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення.
Виконавчий комітет сільської ради надсилає не пізніше ніж за два тижні до заплано-ваного перенесення малої архітектурної форми повідомлення з визначенням її нового місця та строку розміщення на період проведення реконструкції або ремонту.
Таке повідомлення є підставою для перенесення суб'єктом господарювання малої архітектурної форми на період проведення реконструкції або ремонту.

        7.2. Перенесення малої архітектурної форми можливе також у разі внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування малої архітектурної форми у певному місці.

Нове місце розташування малої архітектурної форми  визначається  виконавчим комітетом сільської  ради  за  погодженням із суб’єктом  господарювання.

        7.3. Строк розроблення малої архітектурної форми може бути продовжений без розроблення нової схеми прив'язки, паспорта прив'язки малої архітектурної форми або паспорта розміщення групи малих архітектурних форм з ініціативи суб'єкта господарювання, а також у разі, коли право власності чи право користування земельною ділянкою посвідчене державним актом або продовжено дію договору оренди земельної ділянки, договору особистого строкового сервітуту, за умови, що не внесені зміни до передбачених законодавством норм і правил, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, а також не відбулися зміни у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд.

        7.4. У разі зміни власника малої архітектурної форми  сільська рада, за зверненням нового власника, вносить зміни до рішення щодо розміщення відповідної малої архітектурної форми.

        7.5. Для прийняття  сесією сільської ради рішення про внесення змін до рішення про розміщення малої архітектурної форми новий власник малої архітектурної форми має подати  заяву  на  ім’я  сільського  голови,  до якої  додаються  наступні  документи:

- паспорт або схема прив’язки малої архітектурної форми;

- договір купівлі - продажу малої архітектурної форми;

- договір особистого  строкового  сервітуту  попереднього  власника  малої архітектурної  форми;
- довідка державної податкової інспекції у про відсутність у попереднього власника боргів за договором особистого строкового сервітуту.

        7.6. На підставі рішення  сесії сільської ради про внесення змін до рішення про розміщення малої архітектурної форми  з  новим власником  малої  архітектурної  форми укладається  новий  договір  особистого строкового сервітуту, а  виконавчий комітет сільської ради  вносить  інформацію  про  нового  власника  до схеми прив'язки або паспорта  прив'язки  малої  архітектурної  форми, або схеми розміщення  групи малих архітектурних форм  та паспорта  прив’язки  відповідної  окремої  малої архітектурної форми.

8. Відповідальність сторін

        8.1. Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов’язані з розміщенням на території Самгородоцької  сільської ради малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності,  порядком їх встановлення та знесення, можуть бути оскаржені в суді відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Додаток 1 до Порядку розміщення малих
архітектурних форм, затвердженого
рішенням сесії сільської ради
від «___» ________ 20__ р. №___
«___ »__________ 20__ р.

 №

Самгородоцькій сільській раді
Сільському голові 

 Чернипку М.В.

ЗАЯВА
про розміщення малої архітектурної форми для провадження підприємницької діяльності

_______________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання)
_______________________________________________________________________________________
(адреса суб'єкта господарювання)
_______________________________________________________________________________________
(номер державної реєстрації суб'єкта господарювання)
_______________________________________________________________________________________
(телефон та електронна адреса)

Прошу дозволити/продовжити/поновити розміщення   ______________________________________
                         (необхідне підкреслити)             

_______________________________________________________________________________________
(призначення малої архітектурної форми)
_______________________________________________________________________________________
(адреса або приблизне бажане місце розміщення)
_______________________________________________________________________________________

Технічні характеристики малої архітектурної форми __________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(стаціонарна або пересувна, павільйон, кіоск, тимчасовий пристрій для сезонної торгівлі, розміри, місце

 

_______________________________________________________________________________________

розташування, площа, кв. метрів)
 

Строк розміщення малої архітектурної форми з ___ _________ 20__ р. по ___ ________ 20__р.

______________________
(підпис)

__________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові заявника або уповноваженої ним особи)

Документи, що додаються:

1.______________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________________

                              М.П. 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку розміщення малих
архітектурних форм, затвердженого
рішенням сесії сільської ради
від «___» ________ 20__ р. №___

 
«___» ____________ 20__ р.  №

Самгородоцькій сільській раді
Сільському голові 

 Чернипку М.В 

 

ЗАЯВА-ДЕКЛАРАЦІЯ
про розміщення малої архітектурної форми

_________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(адреса суб'єкта господарювання і номер державної реєстрації суб'єкта господарювання)
_________________________________________________________________________________
(телефон та електронна адреса)
    
Підтверджую, що мала архітектурна форма ___________________________________________
________________________________________________________________________________,
(призначення та характеристика малої архітектурної форми)

що розміщується __________________________________________________________________
                                (адреса або місце розміщення малої архітектурної форми)
_________________________________________________________________________________

згідно з паспортом прив’язки та технічними умовами.

     Заява-декларація складена під цілковиту відповідальність суб'єкта господарювання.

_____________
(підпис)

________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові заявника або уповноваженої ним особи)

            М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Порядку розміщення малих
архітектурних форм, затвердженого
рішенням сесії міської ради
від «___» ________ 20__ р. №___

 

 

АКТ
готовності малої архітектурної форми

 

с. Самгородок

 

«___» ___________ 20__ р.

 

Комісія, створена _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ у складі:

 

- представника виконавчого комітету сільської ради

 

- представник відділу земельних ресурсів

 

- представника санітарно-епідеміологічної станції

 

- представника заявника

 

обстежила малу архітектурну форму _____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
розміщену на підставі рішення виконавчого комітету № _____ від „___” _________ 20__р.

Комісія вважає, що мала архітектурна форма розміщена у відповідності до паспорта прив’язки малої архітектурної форми та готова до експлуатації.

 

Представник виконавчого комітету сільської ради 

______________________________________
М.П.   (підпис)                      (прізвище та ініціали)

 Представник відділу земельних ресурсів

______________________________________
М.П.   (підпис)                      (прізвище та ініціали)

Представника санітарно-епідеміологічної станції

______________________________________
М.П.   (підпис)                      (прізвище та ініціали)

Представник заявника

______________________________________
М.П.   (підпис)                      (прізвище та ініціали)

 


ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

Самгородоцької  сільської  ради


«Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності  на  території  населених пунктів Самгородоцької сільської ради»

 

 

         Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” та  Постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року № 982 “Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності”, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Самгородоцька  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження  підприємницької  діяльності  на території населених пунктів Самгородоцької сільської ради (додається).

2.Доручити виконавчому комітету сільської ради оприлюднення  цього рішення  у  порядку  визначеному  чинним  законодавством.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на земельну  комісію Самгородоцької сільської ради.

 

 

Сільський голова                              М. В. Чернипко


Аналіз регуляторного впливу

 

щодо обґрунтування регуляторного акта-проекту рішення Самгородоцької сільської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Самгородоцької сільської ради»

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проблема  полягає  в  тому, що  оформлення  правовстановлюючих  документів на земельні ділянки під  розміщення малих архітектурних форм  для  провадження  підприємницької  діяльності  здійснюється шляхом  довготривалого розроблення проекту  на  їх відведення. Порядок, який розроблено згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 26.08.2009 р.№ 982 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності» передбачає  спрощення  даної процедури оформлення за рахунок укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту  з Самгородоцькою сільською радою.

 

2. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Спрощення процедури оформлення земельних ділянок під розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності  буде  сприяти  появі нових торгових об’єктів в місті, а також нових робочих місць  і   додаткових фінансових надходжень до місцевого бюджету.

 

3. Цілі прийняття  акта

Основна мета прийняття регуляторного акта (рішення  Самгородоцької сільської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження  підприємницької діяльності на території населених пунктів Самгородоцької сільської ради») – врегулювання порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності  та покращення благоустрою в населених пунктах Самгородоцької сільської ради.

 

4. Визначення способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

         Альтернативою  є  застосування  Постанови Кабінету Міністрів від 26.08.2009 №982 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності», але  згідно  Закону України «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  існує  необхідність обговорення  та узгодження даного питання   з  суб`єктами  господарювання.

 

5. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи

Вказану вище  проблему планується  розв’язати  шляхом  прийняття

рішення «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території  населених пунктів Самгородоцької сільської ради»  та розробки схем їх розміщення на території сіл.Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.

 

6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Даний Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності у населених пунктах Самгородоцької сільської ради  відповідає вимогам чинного законодавства  і є можливим для застосування.

 

7.Обґрунтування запропонованого строку дії  акта

Строк дії регуляторного акту необмежений, але залежить від змін у законодавстві  вищого  порядку.

 

8. Визначення показників, результативності регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є підвищення розвитку інвестиційної діяльності у сфері малого та середнього бізнесу в населених пунктів Самгородоцької сільської ради.

          Збільшення надходжень відповідних коштів до місцевого  бюджету від суб`єктів господарської діяльності.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регулювання акта в разі його прийняття

При  відстеженні  результативності можуть бути здійснені такі заходи:

         • аналіз офіційної статистичної інформації;

         • проведення опитування серед громадян або суб’єктів господарської діяльності  щодо ефективності  порядку.

 

         Таким чином структура і складові «Аналізу регуляторного впливу» проекту рішення Самгородоцької сільської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Самгородоцької сільської ради» указує на  ефективність запропонованого регулювання і відповідає основним принципам Закону України «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку

 

                                                              ДОГОВІР

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ

 

 с. Самгородок                                                                                                      «____» _____________ 20__ року

 

 Самгородоцька сільська рада, в особі сільського голови ________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Самгородоцької сільської ради _____________________, далі «Власник», з однієї сторони, та суб’єкт господарювання ____________________, місце реєстрації/місцезнаходження якого ___________________, діє на підставі ________________________, далі «Сервітуарій», в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут, з іншої сторони, уклали цей договір про таке:

 

 1. Предмет договору

 1.1 Самгородоцька сільська рада на підставі рішення від ___ № __ встановлює особистий строковий сервітут відносно земельної ділянки за адресою: ___________________ вул. ________________ в інтересах Сервітуарія, на право розміщення господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів), а саме _________________________, площею __________ кв.м, для здійснення підприємницької діяльності.

 

 2.Строк дії договору

 2.1. Цим договором встановлюється особистий сервітут строком на ____________ з дати державної реєстрації цього договору.

2.2. Після закінчення строку дії договору Сервітуарій має право на продовження строку його дії, для чого Сервітуарій повинен не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії цього договору звернутись із письмовою заявою до міської ради з клопотанням щодо продовження строку дії цього договору. Підставою для продовження строку дії цього договору є відповідне рішення міської ради, на підставі якого оформлюється договір про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту.

 

 3. Плата за договором

 3.1. За встановлення особистого сервітуту Сервітуарій сплачує плату у грошовій формі.

 3.2. Плата за договором встановлюється у розмірі 6 % (десяти) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розміщений господарський об’єкт  (група розташованих поряд господарських об’єктів), помножених на кількість років дії договору.

 

 Виходячи з цього, розмір плати за цим договором складає:

 НГЦ х 6% х кількість років =  ________________ грн. _______коп.,

 де: НГЦ - нормативна грошова оцінка земельної ділянки, встановлена згідно з витягом з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

 ПДВ: _________* 20%  =  _______________ грн.

 Усього до сплати з ПДВ: _____________________________________

 

3.3. Термін і порядок внесення плати:

 - плата за договором вноситься разовим внеском протягом 10 (десяти) днів з дня підписання договору сторонами на р/р ___________________________.

 3.4. Умови договору щодо розміру плати можуть переглядатися на вимогу однієї із сторін у випадках, встановлених чинним законодавством, шляхом внесення змін у вигляді договору про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту, що є невід’ємною частиною цього договору.

 3.5. У випадку визнання договору недійсним одержана Власником плата за фактичний строк дії договору не повертається.

 3.6. У разі дострокового припинення або розірвання договору за ініціативою Власника, внесена на майбутній період плата повертається (без суми ПДВ), крім випадків, коли Сервітуарій використовує земельну ділянку способами, які суперечать екологічним вимогам, не за цільовим призначенням, порушує строки повернення земельної ділянки, здійснює самовільне будівництво, не розміщує господарський об’єкт (групу розташованих поряд господарських об’єктів) протягом 3 (трьох) місяців з дня реєстрації договору.

 

 4. Умови та строки встановлення особистого сервітуту для розміщення господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів)

 4.1. Особистий сервітут встановлюється відносно земельної ділянки для розміщення ___________________________________________________на підставі  розробленої технічної документації.

 4.2. На земельній ділянці не дозволяється діяльність, яка не пов’язана з розміщенням господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів).

 4.3. Право на розміщення господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів) виникає після внесення плати за встановлення особистого строкового сервітуту.

 4.4. Право сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися Сервітуарієм іншим фізичним та юридичним особам.

 4.5. Особистий сервітут не позбавляє Власника земельної ділянки прав володіння, користування та розпорядження нею.

 

5. Умови повернення земельної ділянки

5.1. У разі закінчення терміну дії договору, його припинення або розірвання, Сервітуарій зобов’язаний звільнити земельну ділянку від господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів) та привести її у стан, не гірший порівняно з тим, в якому вона була до розміщення господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів).

5.2. Власник у разі погіршення корисних властивостей землі, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спори розв’язуються у судовому порядку.

5.3. Витрати на поліпшення стану землі, проведені Сервітуарієм, відшкодуванню не підлягають.

5.4. Сервітуарій не має права утримувати земельну ділянку для забезпечення своїх вимог до Власника.

 

6. Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

6.1. Обов’язковими для діяльності Сервітуарія є забезпечення вільного доступу для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд на них, що знаходяться в межах закріплюваної території, особам, що мають належним чином оформлені документи на здійснення цього.

 

7. Права та обов’язки сторін

7.1. Власник має право вимагати від Сервітуарія:

 а) розміщення господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів) на підставі узгодженої технічної документації;

 б) додержання екологічної безпеки землекористування, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів;

 в) своєчасного  внесення  плати;

 г) припинення або дострокового розірвання договору у випадках, передбачених чинним законодавством;

 ґ) відшкодування понесених збитків, у тому числі неотриманих доходів, відповідно до чинного законодавства у разі розірвання цього договору.

7.2. Власник зобов'язаний:

 а) дозволити розміщення господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів) на земельній ділянці, придатній для її розміщення;

 б) попередити про права третіх осіб на земельну ділянку.

7.3. Сервітуарій має право:

 а) самостійно визначати напрями використання господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів);

 б) одержувати продукцію й доходи;

 в) встановлювати в установленому законодавством порядку споруди господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів);

 г) при закінченні строку, на який було укладено цей договір за умови належного виконання обов’язків відповідно до умов цього договору, Сервітуарій має право звернутися щодо продовження строку його дії, але не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору.

7.4. Сервітуарій зобов’язаний:

 а) дотримуватися умов встановлення сервітуту, встановлених цим договором;

 б) розмістити господарський об’єкт (групу розташованих поряд господарських об’єктів), відповідно до паспорта господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів);

 в) використовувати господарський об’єкт (групу розташованих поряд господарських об’єктів) відповідно до  умов договору;

 г) здійснити благоустрій прилеглої території, відповідно до вимог чинного законодавства;

 ґ) своєчасно вносити плату;

 д) не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору звернутися до сільської ради з клопотанням про продовження строку його дії;

 е) у разі дострокової відмови Сервітуарія від розміщення господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів) демонтувати споруди та привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням, при цьому плата за встановлення строкового особистого сервітуту для розміщення господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів) не повертається;

 є) у разі відмови Сервітуарія від продовження строку дії договору припинити використання, демонтувати споруди, привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням та повідомити про це Власника;

 ж) у разі відчуження споруд господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів) іншим особам демонтувати їх та привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням, при цьому плата за встановлення строкового особистого сервітуту не повертається;

 з) у разі непродовження сільською радою строку дії договору Сервітуарій зобов’язаний демонтувати споруди та привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням без відшкодування сільською  радою  втрат Замовника, у тому числі вартості майна;

 и) у разі зміни адреси, місця проживання або телефону у 10-денний термін з дня зміни повідомити про це  Самгородоцьку сільську раду;

 і) не погіршувати якісні характеристики та екологічний стан землі;

 ї) не передавати будь-яким способом право особистого сервітуту іншим фізичним та юридичним особам.

7.5. Сторони також мають інші права і несуть інші обов’язки, визначені законодавством України.

 

8. Форс-мажор

8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів) чи його частини несе Сервітуарій.

8.2. У разі знищення або пошкодження земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий сервітут, у результаті недбалого, безвідповідального ставлення Сервітуарія, він повинен відшкодувати збитки Власнику земельної ділянки.

 

9. Зміна умов договору і припинення його дії

9.1. Усі зміни та/або доповнення до цього договору здійснюються у письмовій формі за взаємною згодою сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), що буде невід΄ємною частиною цього договору. Згодою сільської ради на зміну та/або доповнення до цього договору на вимогу Сервітуарія, є рішення сільської ради, прийняте в установленому законодавством порядку.

9.2. Дія договору припиняється у разі:

 - закінчення строку, на який його було укладено;

 - викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

 - у разі відчуження Сервітуарієм споруд господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів).

 Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

9.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

 - взаємною згодою сторін;

 - рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом;

- в односторонньому порядку за ініціативою Власника у випадках, передбачених чинним законодавством та цим договором.

 9.4. Договір може бути достроково розірваний у разі невиконання або неналежного виконання Сервітуарієм обов’язків, визначених у розділах 3, 4 та пункті 7.4. цього договору.

 9.5. Дострокове розірвання цього договору на вимогу Сервітуарія здійснюється шляхом укладення додаткової угоди (договору про зміни), при цьому плата за встановлення особистого сервітуту не повертається.

 9.6. Дострокове розірвання цього договору на вимогу сільської ради здійснюється на підставі її рішення. Договір вважається розірваним з дати прийняття сільською радою відповідного рішення, якщо інша дата не встановлена рішенням.

 9.7. Продовження строку дії договору:

 - після закінчення строку, на який було укладено цей договір, Сервітуарій, за умови належного виконання своїх обовўязків, має право на продовження його дії. У цьому разі Сервітуарій повинен не пізніше ніж за 3 (три) місяці до закінчення строку дії договору письмово звернутися до сільської ради з проханням продовжити його дію;

- у разі продовження строку договору на новий строк його умови можуть бути змінені, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження цього договору;

- невиконання п.п. е п. 7.4. договору є підставою для відмови в продовженні строку дії сервітуту.

 9.8. У разі припинення, розірвання або непродовження терміну дії цього договору після його закінчення Сервітуарій зобов’язаний демонтувати господарський об’єкт (групу розташованих поряд господарських об’єктів), та повернути сільській раді земельну ділянку на умовах, визначених цим договором. У разі невиконання Сервітуарієм обов’язку щодо демонтування господарського об’єкта (групи розташованих поряд господарських об’єктів) та умов повернення сільській раді земельної ділянки Сервітуарій зобов’язаний відшкодувати сільській  раді завдані збитки.

 

10.Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

10.1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

10.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

11. Прикінцеві положення

11.1. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами, здійснення плати та його реєстрації.

11.2. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регулюються чинним законодавством України.

11.3. Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в сільській раді, другий - в Сервітуарія.

11.4. Невід'ємними частинами договору є:

 - кадастровий план земельної ділянки, погоджений суб’єктом господарювання;

 - акт перенесення меж земельної ділянки на місцевість;

 - схема перенесення меж земельної ділянки на місцевість.

 

 Місцезнаходження, реквізити  та підписи сторін

 

Власник

Самгородоцька сільська рада

 

22163 вул. Леніна, 48 село Самгородок, 

           Козятинського району

           Вінницької області

 

код ЕДРПОУ 04328418

 

тел.35-2-45 ; 35-2-42

 

Сільський голова________________ М.В.Чернипко

                                         М.П.

Сервітуарій

 

______________________________________________

 

______________________________________________

 

_______________________________________________

 

 ______________________________________________

 

_______________________________________________

 

 

М. П.         

 

___________________________________

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку

 

Сільському голові

___________________

                                                                                                                                                         (прізвище, ініціали)   

 

 « ___  »__________________ 20___ р.                                                                                              №______

 

ЗАЯВА

про розміщення господарського об’єкта для провадження підприємницької діяльності

________________________________________________________________________________

(повне найменування суб’єкта господарювання)

________________________________________________________________________________

(адреса суб’єкта господарювання)

 ________________________________________________________________________________

(номер державної реєстрації суб’єкта господарювання)

 ________________________________________________________________________________

(телефон та електронна адреса)

 

 Прошу дозволити розміщення______________________________________________________

                                                                         (призначення господарського об’єкта )

________________________________________________________________________________

(адреса або приблизне бажане місце розміщення)

         

   Технічні характеристики господарського об’єкта ____________________________________

                                                                                                                           (стаціонарний, або пересувний)

 _______________________________________________________________________________

павільйон, кіоск, тимчасовий пристрій для сезонної торгівлі, розміри, місце розташування,

 _____________________________________________________________________________

площа, кв. метрів)

 

 Строк розміщення господарського об’єкта з ____ ___________________ 20___ р.

 

 по ____ ___________________ 20___ р

 

 _______________      ___________________________________________________________

          (підпис)                                   (прізвище, ім’я та по батькові заявника або уповноваженої ним особи)

 

 

 Документи, що додаються:

 

1.______________________________________________________________________________

 

2.______________________________________________________________________________

 

 

 

         М. П.


Додаток 2

до Порядку

 

Сільському голові

 _______________

 (прізвище, ініціали)

 

« __ » __________________ 20__ р.                                                                                 №   ______

 

 

ЗАЯВА – ДЕКЛАРАЦІЯ

 

про розміщення господарського об’єкта

 

________________________________________________________________________________

                                                     (повне найменування суб’єкта господарювання)

 ________________________________________________________________________________

 

 ________________________________________________________________________________

(адреса суб’єкта господарювання і номер державної реєстрації суб’єкта господарювання)

 _____________________________________________________________________________

(телефон та електронна адреса)

 

   Підтверджую, що господарський об’єкт ____________________________________________ _______________________________________________________________________________ ,

(призначення та характеристика господарського об’єкта )

 

   що розміщується _______________________________________________________________

                                 (адреса або місце розміщення господарського об’єкта )

 ________________________________________________________________________________

 

   згідно з паспортом прив'язки та технічними умовами.

 

 Заява-декларація складена під цілковиту відповідальність суб'єкта господарювання.

 

 ___________________________

                                 (підпис)

 __________________________________________

 (прізвище, ім’я та по батькові заявника або уповноваженої ним особи)

 

 М. П.

 


Додаток 3

до Порядку

 

 

 

АКТ

передачі документів для погодження виконкому Самгородоцької сільської ради

 

 

 Суб’єкт господарювання:__________________________________________________________

 

 Виконавець: ____________________________________________________________________

 

   Документи, що передаються для погодження (із зазначенням їх реквізитів):

 

 1) _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

         2) ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3) ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Дата передачі документів для погодження, підпис виконавця:

 «___» ___________ 20__ р. _____________________________________________________

 

ПОГОДЖЕНО

погодження виконкому Самгородоцької сільської ради

«___» _________ 20__ р.

 

__________________________________________________________

          (підпис уповноваженої особи із зазначенням ПІП/б та посади)

 

Акт отримано виконавцем

 

«___» _________ 20__ р.

 

__________________________________________________________

       (підпис виконавця, ПІП/б виконавця або уповноваженої ним особи)

 

 

 


Додаток 3

до Порядку

 

Журнал реєстрації господарських об’єктів

 

Реєстраційний

номер

Дата

Категорія об’єкта

Адреса розміщення об’єкта

Загальна площа об’єкта

Площа місця розміщення об’єкта

№, дата реєстрації заяви-декларації про розміщення об’єкта

Документ, що підтверджує право власності (користування) місцем розміщення об’єкта

Прізвище, підпис державного адміністратора

1

2

3

4

5

6

7

8

9